XANH BƯỚC THỜI GIAN

XANH BƯỚC THỜI GIAN
“Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?”
Ca dao
Từ buổi gặp em:
Anh biết trưa hè sau lưng gió mát,
Biết cuối chiều thu ngơ ngác lá vàng,
Biết có mầm cây thức trong tuyết trắng,
Biết sáng xuân về xanh bước thời gian…
Matxcơva, 10.1982
VŨ ĐÌNH HUY
BLUISH STEP OF TIME
“The wind, why the wind is so cool on my back
My mind, why my mind so remembers a stranger like this”
Folk-song
Since the time I met you
I know that in the summer afternoon, the wind was cool on my back
I know that at the end of the autumnal evening, the yellow leaves turned dazed
I know that tree shoots were awaken in the white snow
And I know that in the morning where springtime came back, steps of time
turned bluish…
Moskow, 10.1982
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN
TRẢ LỜI THU BẠN GÁI
“Hiểu lòng nhau chứ, người ơi?
Kiếp này không thể, đền bồi kiếp sau!”
Chưa từng ai biết kiếp sau,
Sao người hò hẹn cho nhau đau lòng?
Mười năm nhớ, mỏi mòn mong,
Sao người còn nghĩ: gặp không ích gì?
Thời gian như bóng ngựa phi,
Đợi chờ chi, đáp đền đi, hỡi người!
Người trung thực với cuộc đời,
Sao không trung thực với lời trái tim?…
Hà Nội, 8.1986
VŨ ĐÌNH HUY
ANSWERING MY GIRL FRIEND’S LETTER
“In our mind, we truly understand each other, don’t we?
What we cannot give each other in this life, will be compensated for in the afterlife!”

No one has known the afterlife
Why are you dating with me to make me painful?
For ten years, I’ve been remembering and awaiting
Why you still think: meeting each other doesn’t mean anything?
Time goes by as fast as a galloping horse
Why waiting, repay me immediately, oh dearest!
You claim to be true to life
Why don’t you be true to the words of your heart?
Hanoi, 8.1986
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *