Warning trước giờ đi ngủ: To chưa chắc đã tốt

Warning trước giờ đi ngủ: To chưa chắc đã tốt. Nghiên cứu nghiêm túc của HBR cho thấy các công ty có giám đốc ký chữ ký to thường hoạt động kém hơn so với trường hợp các giám đốc có chữ ký nhỏ. Sweet dreams!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *