Ui chà

Ui chà, lại bị “bánh trái” vật ồi … Rời cái lò ra ít hôm là lại nhớ … chẹp chẹp. Lại lọ mọ tiếp thôi.
Vật vã với mấy “em” này quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *