Theo Kết luận số 39/KL

Theo Kết luận số 39/KL-UBND của UBND TP Hà Nội, người dân tố cáo ông Lê Văn Thư – nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm giai đoạn 2009-2013 – ban hành Quyết định số 12315/2011 về việc chuyển vị trí đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu, trong đó chuyển trên 14.700 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND xã quản lý để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung cho 36 hộ gia đình thường trú tại xã Tây Tựu hiện đang thiếu đất là không đúng, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư từ 15,4 tỷ đồng lên 29,1 tỷ đồng. Khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư không thông qua HĐND huyện Từ Liêm (sau này tách ra thành quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm – PV) tại kỳ họp năm 2011.
Kết quả xác minh của Thanh tra TP Hà Nội cho thấy, Dự án xây dựng cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu là công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Từ Liêm, được triển khai trong điều kiện xã Tây Tựu và huyện Từ Liêm chưa hoàn thành việc giao đất nông nghiệp cho các hộ theo phương án đã được phê duyệt. Tính đến thời điểm khi thực hiện dự án toàn xã Tây Tựu còn gần 1.000 hộ chưa được giao đủ đất theo phương án.
Diện tích hơn 15.500 m2 để xây dựng cụm Văn hoá Thể thao xã Tây Tựu nằm trong diện tích hơn 17 ha đất công ích do UBND phường Tây Tựu quản lý đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên trên thực tế, tại dự án này có 25 hộ sử dụng đất liên tục từ thời điểm khoán 100 năm 1981 với diện tích trên 14.700 m2 cho đến khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2012; trong đó có 18 hộ sử dụng đất nông nghiệp thực tế còn thiếu so với phương án giao.
Ngày 26/12/2011, UBND huyện Từ Liêm có Quyết định số 12315/QĐ-UBND về việc chuyển vị trí đất nông nghiệp ông ích tại xã Tây Tựu với nội dung chuyển trên 14.700 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND xã Tây Tựu quản lý thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu sang vị trí đất nông nghiệp không giao do UBND xã quản lý. Lý do chuyển là để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung cho 36 hộ gia đìn thường trú tại xã Tây Tựu hiện đang thiếu đất so với phương án giao đất.
Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn, UBND TP Hà Nội khẳng định sau khi TP Hà Nội có quyết định về việc thu hồi hơn 15.500 m2 đất tại xã Tây Tựu giao cho UBND huyện Từ Liêm thì các đối tượng sử dụng đất trong chỉ giới giải phóng mặt bằng sẽ phải bàn giao đất cho UBND huyện Từ Liêm. UBND xã Tây Tựu, UBND huyện Từ Liêm không được điều chỉnh, giao đất cho các hộ thiếu đất nông nghiệp tại vị trí đất đã được UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi.
Do đó việc UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định 12315/2011 về việc chuyển vị trí trên 14.700 m2 đất nông nghiệp công ích tại xã Tây Tựu để thực hiện cân đối đất nông nghiệp bổ sung giao đất cho 36 hộ gia đình thiếu đất so với phương án giao đất theo Nghị định 64 là không đúng với quy định.
“Quá trình thực hiện UBND huyện Từ Liêm chưa báo cáo và chưa được UBND TP Hà Nội chấp thuận là thực hiện chưa đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP Hà Nội”- văn bản của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh và cho rằng nội dung đơn thư tố cáo là đúng.
Tuy nhiên đến ngày 19/12/2016 UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản về việc rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tại dự án cụm Văn hoá Thể thao Tây Tựu và đề xuất phương án xử lý, khắc phục.
Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Từ Liêm đã báo cáo tại các kỳ họp cuối năm của HĐND huyện và HĐND quận Bắc Từ Liêm từ năm 2010-2015 về việc thông qua kết hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách huyện Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm. Chính vì thế, UBND TP Hà Nội cho rằng nội dung công dân tố cáo ông Lê Văn Thư khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư không thông qua kỳ họp HĐND huyện-kỳ họp năm 2011 là sai.
Từ đó, UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tiến hành rà soát lại toàn bộ các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 36 hộ gia đình được UBND huyện Từ Liêm giao cân đối bổ sung, đảm bảo đúng pháp luật. Quá trình thực hiện chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.
“Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm để xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội trong tháng 6/2017”- văn bản của TP Hà Nội nêu rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *