Nói ra thì thiên hạ lại kêu được sinh con là niềm hp lớn lao

Nói ra thì thiên hạ lại kêu được sinh con là niềm hp lớn lao.
Có ai phủ nhận đâu và cũng ai trốn tránh đâu.
Chỉ là Đau thôi.
P/s: cảm nhận sâu sắc.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *