Nhức đầu vs cái môn củ chuối này quá

Nhức đầu vs cái môn củ chuối này quá.đọc đàng mồm,ra đàng tai. Chắc sắp đắc đạo zồi: Vô Ngã….
Con Nam Mô ADi Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *