Ngày đẹp tươi

Ngày đẹp tươi,giờ đẹp tươi …. Trời như thiêu. Người như vào lò quay. Nóng quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *