Mùng 1, bị sốt đến mê mang. Giờ mới tỉnh được một chút. Đình chiến nhé các tình yêu. Cáo lỗi!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *