11 Replies to “Không có áo lá cờ đỏ sao vàng thôi thì mặc áo dây đỏ vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *