“Không bao giờ được gây sự với lọai động vật mỗi tháng chảy máu 1 lần nhưng không chết

“Không bao giờ được gây sự với lọai động vật mỗi tháng chảy máu 1 lần nhưng không chết. Phụ nữ mới là sản phẩm thần kỳ nhất trong vũ trụ”
=]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *