Gặp nhau là Duyên

1  
Gặp nhau là Duyên – Bên nhau là Nợ
Hết Nợ thì người đi kẻ ở là chuyện thường tình
Ai đúng – Ai sai không quan trọng
Đi hay Ở chẳng đáng bàn
Xa hay gần miễn tử tế với nhau là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *