Đừng nhắc tới những cái cớ như đất xấu

Đừng nhắc tới những cái cớ như đất xấu, hạt giống xấu hay thời tiết không thuận lợi, vì người gieo trồng là người chọn đất. Người gieo trồng lựa chọn hạt giống, chỉ mình người gieo trồng chịu trách nhiệm cho vụ thu hoạch của mình – chứ không phải hoàn cảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *