Điên quá

Điên quá, được ngày nghỉ để ngủ thoải mái thì bị khua dậy từ 6h30 -7h. K biết nghĩ cho người khác gì cả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *