Cảm giác ‘Xuống Tóc’ thật là khác lạ

Cảm giác ‘Xuống Tóc’ thật là khác lạ. Bỏ đi bao nhiêu gánh nặng. Lại tu thêm một tháng để ‘Đợi’ ngày đặc biệt này nào.
Mội Tháng tôi chọn một niềm vui…là lá la…♥♥♥♥♥♥♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *