Bị làm sao thế này không biết

Bị làm sao thế này không biết? Sao mà người đơ hết thế này? Hic … Được 4 ngày nghỉ thì 3 ngày ốm và ốm cho đến hôm nay. Đi làm lại cái là ốm nặng thêm thế mới hay chứ lị… Rõ là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *