27năm cho một cuộc tình:

27năm cho một cuộc tình:
– Dài?
– Kũng k dài…
– Ngắn?
– Kũng k ngắn.
-> nhưng nó quá ý nghiã cho những ai còn yêu quý. Hôm nay, chia tay. K biết còn lại gì sau khi chia tay.
I Missing You….Sir Alex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *